תשובה אחת
You only live once, but if you work it right, once is enough - אתה חיי רק פעם אחת, אבל אם זה יעבוד כמו שצריך, פעם אחת זה מספיק
Everyone makes mistakes. The trick is to make them when nobody is looking- כולם עושים טעיות. הטריק הוא לעשות אותם כשאף אחד לא מסתכל