תשובה אחת
זה או פרסומת או מחו"ל מאחת המדינות או שעם אתה בדרום זה יכול להיות עדיין החמאס