8 תשובות
בגלל שהיא קדושה אבותינו נקברו שם...
נראלי כי שם שכן בית ה'
ירושלים ספציפי או איפה ששהוא קבע את המקום של בית המקדש?
שואל השאלה:
תוכלו לנמק? עם אני יכתוב את זה לא מנומק היא תוריד
אנונימי
היה בה את אבן השתייה.. והיא הייתה קדושה.. היא הייתה עיר מבוצרת.. ובין 2 המחנות שבכך היא מחברת ומחדשת את הקשר שנפגע.. סתכל בחומש רשום לך יותר מדיוק
שואל השאלה:
יש לך קישורים איפה שזה כתוב?
אנונימי
התשובה האמיתית היא כי ירושלים היא המקום הקדוש בעולם, ולא באמת דוד בחר בה כי אם הקב"ה. התשובה שחלק מלמדים בבתי הספר החילוניים, שע"פ היהדות כמובן שגויה, היא שירושלים היא מקום אסטרטגי.
רבות וגדולות נכתב על ירושלים וחלק מהדברים להבליט את חשיבותה, הנה לפנייך:
כי זה המקום אשר ה' בחר עוד לפני בריאת העולם (מדרש תהלים, מזמור עו). פסוק מפורש הוא "כי בחר ה' בציון, איוה למושב לו" (תהלים קלב, יג). "קדושת המקדש וירושלים היא מפני שכינה, ושכינה אינה בטלה" (רמב"ם, הל' בית הבחירה ). כלומר קדושת ירושלים אינה נובעת ממעשה תחתון גשמי התלוי בבני אדם, אלא מפני השפעת הקב"ה בה- באופן תמידי. עיר הנצח (ברכות נח ע"א). ירושלים היא סביב לבית המקדש כדי ללמדנו "ירושלים הרים סביב לה, וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם" (תהלים קכה') הפסוק מגלה דבר ה': "ואני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה" (זכריה ב, ט).
כל מעלתה של ארץ הקודש היא רק מפני שבקרבה שוכנת עיר הקודש ירושלים.
כן כתב מהר"ל ("גור אריה", סוף פרשת ויצא, בראשית לב, א). וכן מפורש בזוהר (ח"א דף קיד ע"א). ובזה מבואר למה כמה פעמים חז"ל מזכירים שבח "ירושלים" ומביאים פסוק שם על כלל ארץ הקודש וכמו בברכות (ו' ע"ב) "כי אשיב את שבות הארץ". כי זה תלוי בזה. שהוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה ששם שכינתו של הקב"ה שנקרא צדק ובב"ר מ"ג, ו' " המקום הזה מצדיק את יושביו " ומלכי צדק ואדוני צדק - נקראת ירושלים צדק שנאמר: "צדק ילין בה" (ישעיהו א', כ"א).
- "ומוסיף כאן הרד"ק " כי ירושלים מקום הצדק והשלום לא יסבול עול וחמס ומעשה תועבה זמן ארוך ".
- על הקשר המהותי בין ירושלים לצדק - ישעיהו א, כ"ז
"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה - אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה – ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה "
-בהקבלה לירמיהו ל"ג, ט"ז " בימים ההם תושע יהודה וירושלים תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה' ה' צדקינו "
- בראשית רבה כו- "אברהם קרא אותו יראה " שנאמר "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה".
שם קרא אותו שלם שנאמר "ומלכי צדק מלך שלם"
אמר הקב"ה:" אם קורא אני אותו 'יראה' כשם שקרא אותו אברהם, אדם צדיק מתרעם ואם קורא אני אותו 'שלם' אברהם מתרעם.
אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם יראה +שלם= ירושלים" *.
ג. ה' יבחר במקום –
דברים יב פסוקים ה', יא, יד, יח וכן לאורך כל ספר דברים יב, ה.
"כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את עמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה".
* לגבי ירושלים כמחברת בין יראה לשלום, עיין בתהילים קכב
לגבי זיהוי המקום אשר יבחר ה'
- רש"י – לפס' יא ד"ה ''והיה המקום'':
בנו לכם בית הבחירה בירושלים וכן הוא אומר בדוד (שמואל ב, ז) "ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מכל אויביו מסביב ויאמר המלך אל נתן ראה אנכי יושב בבית ארזים וארון ה' יושב בתוך היריעה".
ד"ה שמה תביאו: - רבנו בחיי – לפס' ה' ד"ה כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם מכל שבטיכם.
"המקום הזה '' הר המוריה הוא והיה נודע ומפורסם באומות כי ידעו מעלתו בקבלה, אין צריך לומר ישראל במדבר שהיו יודעין זה מן האבות בהיות שם עקידת יצחק".
מדוע אין התורה מזהה בפירוש את המקום אשר יבחר ה' כהר המוריה?
- הרמב"ם, מורה נבוכים ג, מה מונה לכך 3 סיבות –
האחד, אילו ידעו האומות כי שם התפילה מקובלת והקורבנות שם לרצון ירצו כל
אומה ואומה להחזיק בו ותרבה מריבה וההריגה בין האומות.
והשני, כי הכנעניים יושבי הארץ אלו היו יודעין כי ישראל עתידין לירש את ארצם
ולעבוד ה' יתברך ולהקריב קרבנותיהם באותו מקום היו משחיתים אותו בכל
מה שהם יכולים.
והשלישי, כי היו השבטים מריבם זה עם זה, כל אחד ואחד מבקש שיהיה המקום
ההוא בנחלתו ותפול המריבה והמחלוקת בניהם כמו שנפלה בבקשת
הכהונה ולכך בעלים וסתם הכתוב המקום הזה.
גם השבטים שנאספו סביב מיטתו של יעקב אבינו, התבשרו כבר, שבית המקדש יבנה בשטחו של בנימין-ירושלים. בית המקדש בחלקו של בנימין
דברים כג, יב "לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן".
ואומר הרמב"ן-ונכון הדבר שירמוז בשלוש השכינות הללו (הכוונה למילים ישכון, חופף, שכן) על שלש מקדשים יאמר במקדש הראשון "ישכון לבטח עליו" כעניין שנאמר (דבה"ב, ז, א) "וכבוד ה' מלא את הבית".
ואמר על בית שני "חופף עליו כל היום" שלא שרתה בו השכינה רק היתה מכסה ומגינה עליו או חופף ממש "ובין כתפיו שכן" לימות המשיח כי "ביום ההוא יקראו לירושלים כסא ה'" (ירמיה ג, יז).

לסיכום-ירושלים נבחרה כבר מלמעלה בטרם בריאת העולם. להיות עיר הקודש-ורק טבעי הוא שדוד המלך בעל רוח הקודש, יכוון אליה, ולמלא את תפקידו כאן כעבד ה'.
וברור שיבחר בה לבירה ולבנות שם מקדש לה'.
וכתוב, משנבחרה ירושלים- לא שרתה שכינה במקום אחר.