2 תשובות
לשאול חברים שלו
לשאול אותו
לשים לב להצעות שלו (אם הוא כל הזמן רוצה להיות בחברתך, איתך בקבוצה, לצאת איתך למקומות וכולי..)
אם את אוהבת אותו תדעי מותק שהוא גם אוהב אותך פה טמון כל הסוד הגדול.
הגיע הזמן שנתייחס ללב שלנו בכבוד הראוי לו ולא נתכחש למה שהוא משדר לא רק לנו אלא גם לאחרים אז אם את אוהבת אותו ברגעים האלו הלב שלך שולח אליו גלי חום בלתי נראים שנקראים אהבה והוא מקבל אותם וגם שולח לך משלו המון חום ואהבה

הרבה אהבה!
באותו הנושא: