תשובה אחת
שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים שווה למחצית מכפלת האלכסונים.