תשובה אחת
במבוא את מציגה מה שהולך להיות כתוב בעבודה, בתקציר את מסכמת בקצרה במה העבודה עוסקת