9 תשובות
ללחוץ על ctrl ו+ ביחד
ctrl ו+ אחד אחרי השני
ctrl ו- +
שואל השאלה:
ואיך אני יכולה להקטין?
אנונימית
ללחוץ קונטרול ו-+ באותו זמן
ctrl ו- - (מינוס)
ctrl ו- (מינוס) -
להקטין זה קונטרול ו-
להגדיל ctrl +
להקטין ctrl -