תשובה אחת
צריך לפנות ולבקש את הנתונים הללו מהלמ"ס - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מצורף הדף הרלוונטי באתר - נסי לאתר בין הדוח"ות הרבים שבו.
מערכת סטיפס