תשובה אחת
כי במאמץ הלב יותר פועם מבמנוחה שהוא פחות או יותר קבוע