3 תשובות
הגדרות או קיצורים
שואל השאלה:
מה צריך לעשות בהגדרות?